Balená voda z pohledu legislativy

Peníze a právo | 19.1.2011 | 44 zdroj: www.dumazahrada.cz/

Balené vody pramenité, minerální a kojenecké jsou potravinou, kterou reguluje zákon o potravinách a jeho prováděcí vyhlášky. Proč tomu tak je a jak to ovlivňuje jejich kvalitu?

Balené pramenité, minerální a kojenecké vody jsou kvalitní podzemní vody, které vždy pocházejí z hlubinného, chráněného zdroje, nedotčeného civilizací. Jejich původ je zárukou bezvadné čistoty. Požadavky na kvalitu dané kategorie vod jsou proto mnohem přísnější než pro pitnou vodu z vodovodu. Podzemní vody jsou regulovány zákonem o potravinách v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami (především vyhláškou o balených vodách č. 275/2004 Sb.). Na jejich kvalitu dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která provádí pravidelné kontroly všech potravin.


Balené minerální, pramenité a kojenecké vody tedy zákon zařazuje mezi potraviny, z čehož výrobcům vyplývá povinnost v souladu se zákonem tyto vody značit etiketami. Nikdy se tak nestane, že by spotřebitel neznal druh, místo původu, složení, dobu trvanlivosti, způsob úpravy a sycení oxidem uhličitým vody, kterou pije.

Vždy víte, co pijete

Na etiketě si všímejte údajů:

  • Původ vody, zdroj

  • Způsob úpravy vody

  • Jaké je charakteristické složení minerální vody i s uvedením obsahu oxidu uhličitého

  • Název akreditované laboratoře, která provedla rozbor

A co tedy pijete?

Voda, která je čerpána z podzemních zdrojů, se nesmí dále upravovat žádnou technologií, která využívá chemikálie, dezinfekce, a tedy i přidávání chloru je u této kategorie přísně zakázáno. Obvykle je proto pouze filtrována, aby se odstranily nestabilní látky (jako například železo), které se ve vodě přirozeně vyskytují. Výrobci vod mají v zásadě povoleno měnit pouze „perlivé“ vlastnosti vody, tedy sytit ji oxidem uhličitým, nebo z ní naopak oxid uhličitý odstraňovat.

Požadavky na jakost podzemních vod se přitom řídí vyhláškou č. 275/2004 Sb. v platném znění. Ta stanovuje limity škodlivých látek dvojnásobně, v některých případech až desetinásobně přísnější než pro vodu z vodovodu. Zvláště významné rozdíly v limitech jsou pak pro velmi škodlivé prvky, jako např. kadmium, rtuť, berylium, kyanidy či arsen, dusičnany a dusitany.

V podzemní vodě, konkrétně v té nejkvalitnější kojenecké, navíc nesmí být zjištěny organické ukazatele, jako např. trichloreten, tetrachloretan a benzen. Naopak pro některé látky (ozon, chlor) není v této vodě stanovena mez detekce, neboť se zde vůbec nevyskytují. Dále existuje několik ukazatelů, které mohou negativně ovlivnit kvalitu vody, jako je např. pach, zákal, nežádoucí obsah chloridů a sodíku, hliníku, amonných iontů atd. Zde jsou limity pro vodu podzemní dokonce až 10x přísnější než pro vodu z vodovodu.

U podzemních vod jsou také velmi přísně sledovány mikrobiologické požadavky, jako jsou bakterie Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky a clostridium perfringens, které nesmí být ve vodě pro veřejné zásobování detekovatelné ve 100 ml vzorku. V balené podzemní vodě však tyto organismy nesmí být přítomny ani ve 250 ml vzorku vody, tj. limit je 2,5x přísnější než pro vodu z vodovodu. Pro názorné zobrazení rozdílnosti limitů v té nejpřísněji sledované podzemní vodě, ve vodě kojenecké a ve vodě z povrchových zdrojů uvádíme ještě následující tabulku.www.dumazahrada.cz/dum-stavba/penize-pravo/balena-voda-z-pohledu-legislativy-22759.aspx

 

 

Kontakt

AQUAPROFIS – prodej a rozvoz pramenité vody IČO: 43149065
Na Bělidlech 121/III,
290 01 Poděbrady
tel: +420 777 133 711
info@aquaprofis.cz